Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z integracją sensoryczną

1600 zł za semestr

3 semestry, 320 godzin+60 godzin praktyki

Opłata rekrutacyjna 200 zł

 Osoba zainteresowana tymi studiami musi mieć przygotowanie pedagogiczne

Adresaci:

studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych przede wszystkim pedagogów, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Cel studiów:

celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzenia działań nastawionych na pobudzanie psychofizycznego i społecznego ich rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Program studiów:

 1. Biomedyczne podstawy rozwoju małego dziecka
 2. Psychologia rozwojowa
 3. Surdopedagogika
 4. Tyflopedagogika
 5. Pedagogika specjalna
 6. Spektrum zaburzeń autystycznych
 7. Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 8. Wybrane zagadnienia z logopedii
 9. Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna
 10. Diagnoza potrzeb dziecka i jego środowiska
 11. Integracja sensoryczna
 12. Metody pracy we WWRD ( W.Scherborne, M. Montessori)    
 13. Symulacja fukncji motorycznych, wzrokowych i słuchowych - elementy Metody Krakowskiej
 14. Stymulacja rozwoju języka z zastosowaniem symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania
 15. Elementy arteterapii w pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 16. Trening umiejętności wychowawczych
 17. Rehabilitacja ( Metoda Wojty, NDTBobath)
 18. Pomoc psychologiczna rodzinie dziecka z WWR
 19. Prawne podstawy rehabilitacji i edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 20. Narzędzia w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci
 21. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 22. Projekt zaliczeniowy

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700