Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

1500 zł za semestr + 200 zł (opłata wpisowa) 3 semestralne,

(300 godz. + 120 godz. praktyk) 

Opłata rekrutacyjna: 200 zł

Adresaci:

studia kierowane są do nauczycieli, absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy zamierzają zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidulanej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 roku            w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cel studiów:

celem studiów jest przygotowanie do pracy w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania i wspierania środowisk wychowawczych jakim jest rodzina, planowania procesu terapeutycznego i rewalidacyjnego oraz działań o charakterze terapeutycznym i rewalidacyjnym ucznia.

Program studiów:

Semestr I:

Psychologia zaburzeń rozwoju

Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej

Pedagogika specjalna

Metodyka pracy socjoterapeutycznej

Wybrane zagadnienia z logopedii

Semestr II:

Diagnoza i terapia uczniów z niepełnosprawnością ruchową

Diagnoza i terapia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Diagnoza i terapia uczniów z niepełnosprawnością słuchową

Diagnoza i terapia uczniów z zaburzoną komunikacją

Diagnoza i terapia uczniów z niepełnosprawnością wzrokową

Diagnoza funkcjonalna  uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Semestr III:

Terapia uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki

Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno – edukacyjnych

Projektowanie programów rewalidacji indywidualnej

Trening interpersonalny

Komunikacja  społeczna

Studia kończą się obroną projektu dyplomowego

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700