Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii

1750 zł. x 2 sem

(300 godz. w tym 60 godz. praktyk)

Adresaci:

Propozycja kierowana jest do absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Cel studiów:

Podstawowym celem studiów w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej z elementami socjoterapii jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Podczas zajęć słuchacze poznają zasady diagnozowania potrzeb  i możliwości dziecka oraz jego środowiska. Program studiów obejmuje problematykę niezbędną do opracowania i realizowania indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, mającą trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.

Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ramowy program

 1. Wybrane problemy z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej i psychopatologii
 2. Współczesna diagnostyka psychopedagogiczna
 3. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 4. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci w nauce matematyki
 5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 6. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 7. Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia
 8. Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnym
 9. Organizacja procesu diagnostyczno – terapeutycznego
 10. Klasyczne metody i techniki stosowane w terapii pedagogicznej ( techniki relaksacyjne, polskie modyfikacje metody Bon Depart, metoda symboli dźwiękowych, techniki parateatralne, metoda Kepharta, metoda Weroniki Sherborne)
 11. Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pracy terapeutycznej (kinezjologia edukacyjna, trening twórczego myślenia, metody usprawniania pamięci i uwagi)
 12. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 13. Warsztaty socjoterapeutyczne – metodyka
 14. Dynamika małych grup i techniki pracy grupowej
 15. Trening umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej

Nie ma pracy końcowej, ani obrony.

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700