Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie finansowany z subwencji oświatowej co oznacza, że uczestnicy kursu nie będą wnosić opłaty. Dotyczy to również absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych do poziomu technika lub innej kwalifikacji zasadniczej szkoły zawodowej. Powyższe kursy będą prowadzone według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Liczba godzin kształcenia na kursie kwalifikacyjnym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia określonej w podstawie programowej. Ponadto kwalifikacyjne kursy zawodowe kończyć się będą egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną oraz uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Osoby, które zdały egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadają poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu będą mogły otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

W zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechanik, technik informatyk, monter mechatronik, technik robotyk.

Będąc uczestnikiem kursu jak i po jego ukończeniu istnieje możliwość zatrudnienia w zakładach pracy ze SSE z którymi CKPiDN utrzymuje stały kontakt m.in.: BURY Sp. z o.o, Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o.,  Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o. i inne.

 

 

REKRUTACJA

 

 

REKRUTACJA:

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy zapoznać się z regulaminem KKZ przy CKPiDN w Mielcu.

 

Termin rekrutacji:

  1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 17.06 2024 r. do 30.08.2024 r.
  2. Składanie dokumentów od momentu zapisu do 30.08.2024 r. włącznie (CKPiDN w Mielcu, I piętro, pokój P-4 sekretariat).
  3. Zawiadomienie o przyjęciu i uruchomieniu kursu kwalifikacyjnego do 03.09.2024 r.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy – wniosek.
  2. Deklaracja o uczestnictwie w kursie - deklaracja.
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) – skierowanie (zaświadczenie oddajemy dopiero po informacji o uruchomieniu kursu i przyjęciu na listę słuchaczy, skierownaie musi być podpisane przez Dyrektora CKPiDN w Mielcu).
  4. Ksero świadectwa ukończenia szkoły (świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub innej).

 

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

1) kompletnie wypełniony kwestionariusz o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) oryginał/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem świadectwa ukończenia ostatniej szkoły;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
4) oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy w terminie określonym w Zasadach i terminach rekrutacji (deklaracja).

 

 

 

 Najczęściej zadawane pytania dotyczące Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) >>>

 

KKZ22

 

Dysponujemy najnowocześniejszą bazą dydaktyczną do kształcenia zawodowego w Mielcu

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700